Gebiedsplan Wijk de Waluwe (2024)


 

Afbeelding met tekst, Lettertype, Graphics, logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 Gebiedsplan de Waluwe 2023-2024 (dd. 3 dec. 2023)

 

Opgesteld door de Wijkraad de Waluwe – Zaltbommel

Ron Frantzen - Wijkraad

Albert Clarisse - Wijkraad

Wouter Mrofcynski – Gebiedsregisseur

 

Inhoudsopgave

Inleiding

Openbare ruimte

Openbaar Groen

Voorzieningen

Verkeer

Wonen

Veiligheid en overlast algemeen

 

Inleiding

Alweer enige tijd geleden heeft de Wijkraad de Waluwe van de Gemeente Zaltbommel het verzoek gekregen voor het schrijven van een gebiedsplan. De opzet hiervan is om vast te leggen welke onderwerpen die de leefbaarheid en veiligheid in het dorp bevorderen, de komende tijd aangepakt moeten/kunnen worden. 

Als resultaat daarvan zijn verschillende ideeën en plannen ontwikkeld. Om echter hieraan nog meer structuur te geven is ruim een jaar geleden besloten een enquête onder de wijkbewoners te houden. De basis dit document is tot stand gekomen als resultaat van deze enquête gehouden onder de inwoners van de Wijk de Waluwe in Zaltbommel. De opgehaalde resultaten van de enquête zijn aangevuld met extra informatie die de Wijkraad rechtstreeks heeft bereikt via gesprekken met verschillende inwoners en de Gemeente.

Uiteindelijk zijn er diverse zaken naar voren gekomen die door de inwoners als belangrijk worden ervaren. Door de Wijkraad is gepoogd aan de genoemde onderdelen een bepaalde prioriteit toe te kennen. Daarbij zijn we uiteraard afhankelijk van beschikbare budgetten en de uiteindelijke uitvoerende instanties (Gemeente en/of bewoners). 

 Na het eerste concept is er na overleg met een aantal Gemeentelijke instanties uiteindelijk een definitief plan ontstaan wat leidend zal zijn voor uit te voerende projecten binnen onze wijk in de komende tijd. Dit heeft geleid tot dit Gebiedsplan 2023-2024, wat nu wederom aan de inwoners zal worden voorgelegd. Daarbij zal ook gevraagd worden om, waar nodig/mogelijk, te participeren in een aantal van de genoemde projecten in eigen straten en/of pleinen en in eventueel te vormen werkgroepen. 

Belangrijk te weten is ook dat de Gemeente en de Wijkraad, daar waar dit reeds mogelijk was, inmiddels al zijn gestart met de aanpak van enkele onderwerpen die in het gebiedsplan zijn genoemd. 

Het gebiedsplan is een dynamisch document dat indien nodig of gewenst elk jaar zal worden bijgewerkt en aangevuld. Het gebiedsplan is verdeeld in verschillende thema’s o.a.: 

 • Openbare ruimte 
  • Openbaar groen
  • Hondenpoep overlast
  • Bankjes en Prullenbakken (apart plan)
 • Voorzieningen
 • Verkeer
  • Veiligheid en Verkeersoverlast “van Heemstraweg”
  • Veiligheid en Verkeersoverlast “Hertog Karellaan”
 • Veiligheid en overlast 

In de uitvoerig zal zeker een bijdrage worden gevraagd van bewoners in nog nader te vormen wijk-werkgroepen.


Openbare ruimte

 Op diverse plaatsen in de wijk liggen er losse tegels en tegels met hoogte verschillen als gevolg van boomwortels etc.

De Gemeente is reeds gestart met het oplossen van deze probleemplaatsen in de afgelopen weken.

Bewoners kunnen nieuwe plekken melden via de BuitenBeterApp.

 Verschillende trottoirs zijn slecht toegankelijk door overhangende begroeiing vanuit aanliggende tuinen. Bewoners en verhuurders zullen door de gemeente worden benaderd om dit binnen een redelijke termijn op te lossen. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven zal er uiteindelijk ook handhavend worden opgetreden.

 Bij vuilcontainers wordt regelmatig los huisvuil aangetroffen. Bewoners wordt gevraagd dit te melden bij AVRI en/of op Social Media. Ook kan dit gemeld worden via de BuitenBeterApp.

 Er zijn diverse brandgangen in onze wijk. Sommige daarvan worden slecht onderhouden of schoongehouden. De Gemeente is niet de eigenaar van deze doorgangen. Dus Woningbouwverenigingen en bewoners zullen dit gezamenlijk moeten oplossen. De Wijkraad en Gemeente kunnen hierbij bemiddelen.

 Verkeerd geparkeerde auto’s leiden tot gevaarlijke kruisingen en overlast. Uiteraard is het ook niet de bedoeling auto’s te parkeren op trottoirs en groenstroken. Bewoners kunnen dit melden bij Handhaving.

 Met name langs de Hertog Karellaan en het vervolg naar het winkelcentrum, wordt door bewoners gevraagd om extra bankjes en prullenbakken. In sommige gevallen staan in de wijk prullenbakken ver uit elkaar en soms meerdere vlak bij elkaar.

De Gemeente zal eind dit jaar, begin komend jaar beginnen een aantal banken en prullenbakken te herplaatsen. Hiervoor is samen met de Wijkraad een zgn. Plan van Aanpak gemaakt (zie bijlage).

 Bij Point Rouge (ter hoogte van de Graaf Reinaldstraat ) gaan de fietsers vaak hun weg vervolgen over het voetpad langs de Hertog Karellaan, om zo de verkeersdrempels te vermijden. Dit wordt als gevaarlijk ervaren voor voetgangers als ook de fietser zelf. Er wordt gekeken naar een aanpassing zodat dit minder voor de hand ligt.

 Aan de andere kant van Point Rouge ligt nog een voetpad vanaf de parkeerplaats wat onlogisch eindigt. Dit gaat aangepast worden.

 

Openbaar Groen

 Kunnen grasstroken in de wijk (W. van Pontlaan bijv.) worden beplant met lage struikjes of bodembekkers, om niet langer als honden uitlaatplaats of parkeerplaats te worden gebruikt.

Dit is meegenomen tijdens de wijkschouw in juni en zal door de Gemeente worden samengevat in een Plan van Aanpak voor de groenvoorziening in de wijk.

 De bewoners willen graag een uitbreiding van het aantal “hanging-baskets” in de Wijk. Helaas is hiervoor momenteel nog geen extra budget beschikbaar, maar samen met de bewoners kan er gezocht worden naar andere financiering. Wel zal de prioriteit in eerste instantie zoveel mogelijk liggen bij de doorgaande wegen in de wijk.

 De bewoners van diverse straten pleinen zouden graag meer algemeen groen willen zien in hun deel van de van de Wijk. Bewoners zullen binnen hun straat daarvoor draagkracht moeten zien te vinden, waarna concrete plannen verder uitgewerkt kunnen worden met alle belanghebbenden. De Wijkraad kan daarbij faciliteren, maar heeft geen budget en mogelijkheden dit zelf uit te voeren. Initiatief ligt bij de bewoners zelf. De Gemeente staat hierin welwillend, mits het onderhoud ook door de bewoners wordt uitgevoerd.

 Er is een wens om het Parkeiland, met name het hondenuitlaatveld, te voorzien van meer schaduwrijke beplanting en eventueel bloeiende planten. De Gemeente is hiermee begonnen, een eerste extra schaduwboom is geplant bij het hondenuitlaatveld.

 Op het Parkeiland is geconstateerd dat de aanleg van de “metalen bomen” in het speelgedeelte niet juist is uitgevoerd, waardoor de aanplant met klimplant niet groeien wil. Gekeken wordt hoe dit te verbeteren en mogelijk ook extra bomen te planten die beter geschikt zijn voor de huidige bodem.

Wel moet het eiland ivm. veiligheid zijn open karakter behouden.

 

 Voorzieningen

 Bewoners hebben de wens uitgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken of het mogelijk zou zijn meer kleinschalige horeca te vestigen in de Wijk. 

Bij het zwembad is reeds iets aanwezig, sinds kort gestart in Pand 9 de Steiger ontmoetingsplaats en misschien komt er weer horeca bij de nieuwe Poorterij (met buitenterras). 

We zijn daarbij natuurlijk afhankelijk van een geïnteresseerde ondernemer en andere initiatieven. 

 Er is een wens voor een waterput bij het honden uitlaatveld op het Parkeiland.

Het huidige bestaande waterputje bij de speelplaats is niet geschikt voor consumptie.

De Gemeente gaat kijken of dit haalbaar is binnen de beschikbare infra, extra wateraansluiting, als deze niet al op het eiland aanwezig is niet haalbaar gezien de kosten.

 Vraag naar fontein in water rond Parkeiland om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Onderzoek wijst uit dat dit voornamelijk sierwaarde heeft en nauwelijks tot geen verbetering van de waterkwaliteit als gevolg zal hebben. Ook bestaat de verwachting dat veel naaste bewoners dit geluidshinder als storend zullen ervaren. Dus geen verdere actie.

 Op de Graaf Reinaldstraat is een initiatief van bewoners gestart om de straat te vergroenen.

Wijkraad en Gemeente gaan in overleg met de bewoners om de mogelijkheden te onderzoeken. Zodra er overeenstemming is kan dit een onderdeel worden van dit Gebiedsplan.

 

Verkeer

 Op verschillende, met name doorgaande wegen binnen de Wijk wordt erg hard gereden (meer dan geldende snelheid van 30km/uur). In eerste instantie zullen bewoners elkaar daar zelf op aan moeten spreken, omdat het vaak ook bewoners zelf zijn die de dader zijn.

Wijkraad is samen met de Verkeersdeskundige van de Gemeente langs een aantal van deze plaatsen gegaan en daar waar mogelijk is, zullen er diverse maatregelen gaan worden. Ook zal er een radarmeting worden ingezet. In principe weet de Gemeente nu al exact om welke plekken het gaat (de gemiddelde gegevens zijn nu al beschikbaar vanuit bijv. Google).

 Doorgaande vrachtwagens via de Wichard van Pontlaan naar het winkelcentrum zullen, via de betrokken winkeliers daar, opnieuw worden verzocht de route via de Hogeweg te nemen i.p.v. via de Van Heemstraweg/Wichard van Pontlaan.

Kruising Heer Balderikplein - Bisschop Ludgerstraat is door de Gemeentelijk al voorzien van belemmeringen voor fietsers. Dit als direct gevolg van een aantal ongelukken daar. Echter wordt er op het fiets- voetpad daar (het zgn. blokkenpad) nog steeds heel stevig doorgereden door, met name e-bikes, zgn. fatbikes, bakfietsen, bezorgers etc. 

De Gemeente onderzoekt of er nog verdere mogelijkheden zijn en zal ook (evt. via Handhaving) een aantal betrokken daders (o.a. bezorgers), of hun werkgever(s) aanspreken.

Echter ook bewoners zullen hun snelheid moeten aanpassen, zodat geen verdere verkeer remmende maatregelen noodzakelijk zullen zijn.

 Kruising Hertog Karellaan en brug naar Waluwe eiland.

Door de bewoners en de Wijkraad is de Kruising Hertog Karellaan en de brug naar het Waluwe eiland als onduidelijk/onoverzichtelijk en daardoor zeer gevaarlijke aangedragen.  

De Gemeente onderzoekt een eventuele herstructurering van de huidige situatie.

 De bewoners van de Graaf Ottostraat ondervinden veel overlast van verkeerd geparkeerde auto’s/bussen. Hier ligt ook een verbinding met de Graaf Reinaldstraat.

De Gemeente gaat in gesprek met de bewoners.

 

 Wonen

 Aantal suggesties ontvangen, maar de Wijkraad neemt op dit moment daarop (nog) geen verder actie.

Veiligheid en overlast algemeen

 Geluidsoverlast A2 door onderbreking in bebouwing en afwezigheid van geluidswal op een paar plaatsen.

Nader te onderzoeken, de Wijkraad heeft een voorstel ingediend.

Whatsapp Veiligebuurt-app in de wijk verder promoten door de Wijkraad en Gemeente.

Ook kleinere initiatieven met Whatsapp straat-/plein groepen lijken goed te werken (bijv. Bisschop Ludgerstraat).

Wanneer er meerdere regelmatig terugkerende problemen zijn graag melden bij Wijkraad of Wijkagent. De Wijkraad heeft regelmatig overleg met de Wijkagent.

 Overlast van hondenpoep. In het grootste deel van de Wijk is er een opruimplicht, muv.  de groenstroken langs de Wichard van Pontlaan, Heemstraweg en Hertog Karellaan. Deze stroken worden regelmatig schoongemaakt door de “poepzuiger” van de Gemeente. 

Vraag aan de Gemeente om nogmaals via publicatie aan de inwoners duidelijk aan te geven waar er opruimplicht is en waar niet.

Bewoners moeten elkaar natuurlijk ook wel aanspreken op eventueel afwijkend gedrag.