Gebiedsplan de Waluwe (2022)Gebiedsplan de Waluwe, 

Werkgroep samenstelling:

Albert Clarisse Ron Frantzen Jos Meerssman

VOORWOORD:

Wijkraad de Waluwe Wijkraad de Waluwe Gemeente Zaltbommel

Samen met de gebiedsregisseur van de Gemeente Zaltbommel is de Wijkraad de Waluwe begonnen met het opstellen van een gebiedsplan voor de wijk de Waluwe. De opzet hiervan is om vast te leggen welke onderwerpen die de algemene leefbaarheid en veiligheid in de wijk bevorderen, kunnen worden ontwikkeld.

In het gebiedsplan gaat het om zaken waarover we afspraken maken met de gemeente en andere organisaties ter bevordering van de algemene leefbaarheid en veiligheid. Maar ook wat we als bewoners zelf (kunnen) gaan doen.

De Wijkraad de Waluwe heeft, na afstemming met de gebiedsregisseur, besloten een enquête te organiseren. Doormiddel van deze enquête kunnen de bewoners kenbaar maken welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Uiteraard kunnen daar ook nieuwe onderwerpen worden ingebracht. De resultaten hiervan is de basis geworden voor het opstellen van het concept gebiedsplan.

Vervolgens is, gezamenlijk met de gebiedsregisseur, gekeken naar de haalbaarheid en een prioriteit bepaald. Uiteindelijk zal dit leiden tot in een concept Gebiedsplan voor de wijk de Waluwe. Dat zal dan worden voorgelegd aan de inwoners van de wijk. Tevens zal tegelijkertijd ook door de Wijkraad worden overlegd met de diverse maatschappelijke organisaties werkzaam in de wijk de Waluwe, lokale politiek en Politie (Wijkagent) etc.Het Gebiedsplan 2022 – 2024 omvat een aantal hoofdthema’s, die onderverdeeld kunnen worden in meerdere zelfstandige onderdelen.

 1. Openbare ruimte

 2. Voorzieningen

 3. Verkeer

 4. Sociaal

 5. Veiligheid en overlast

Concept plan wordt in December via Wijkraad Website en FB beschikbaar gesteld aan bewoners en ( nieuw aangestelde ) gebiedsregisseur. Bewoners kunnen dan tot half Januari hierop nog reageren via mail.
Concept plan hierna bespreken met gebiedsregisseur waarna het kan worden aangeboden aan de lokale politiek.

Disclaimer:
Het gebiedsplan bevat slechts voorstellen. Dit wil dus niet zeggen dat de plannen ook op korte termijn daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden.

Dekking/ budget: Dit zijn mogelijke bronnen waaruit financiering kan komen. Dit wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk budget voor beschikbaar is.

page2image3092537312Thema’s en deelthema’s: Thema Openbare ruimte:

Onderwerp Actie Door Samenwerking Dekking/budget Planning

page3image3005828000page3image3005828304page3image3005828608page3image3005828912page3image3005829216page3image3005829520page3image3005829888

Begaanbaarheid trottoir - losliggende stoeptegels

• Wijkschouw
• Rapportage voor

gemeente
• Herstelwerkzaamheden

Wijkraad Wijkraad

Gemeente

Gebiedsconciërge, Gebiedsregisseur

Opnemen in begroting gemeente

-

Q1 2023 Q1 2023

2023 – 2024

Begaanbaarheid trottoir –overhangend groen

 • Wijkschouw

 • Rapportage voor

  gemeente

 • Herstelwerkzaamheden

 • Aanschrijven bewoners

Wijkraad Wijkraad

Gemeente Gemeente

Gebiedsconciërge Gebiedsregisseur

- -

Reguliere begroting -

Q1 2023 Q1 2023

2023 2023

Meldingen openbare ruimte

• Promotie BuitenBeter app

Gemeente

Wijkraad

Nvt

2023

Meer bankjes

 • Plan maken en bespreken met gemeente

 • Plan uitvoeren

Wijkraad Gemeente

Bewoners Gebiedsconciërge Gebiedsregisseur

Budgetten wijkraad

2023

Meer prullenbakken

 • Plan maken en bespreken met gemeente

 • Plan uitvoeren

Wijkraad Gemeente

Gemeente

Budgetten wijkraad

2023


page4image3006103728 page4image3006104032 page4image3006104336 page4image3006069856 page4image3006070160 page4image3006070464

Onderwerp Actie Door Samenwerking Dekking/budget Planning

Overlast hondenpoep Ook in De Waluwe is er overlast van hondenpoep. Met name de grasstroken op de Thijs de Torenwachterstraat in het bijzonder de vakken tussen de Fiep Westendorplaan en het Parkeiland.

 • De grasstroken nabij het parkeiland

  aanpassen met beplanting waardoor honden er niet snel ingaan.

 • Communicatie waar de losloopstroken enz liggen. Benadrukken dat de wijkvoorzieningen heeft voor honden

 • Gerichte handhaving met communicatie

 • Plaatsing afvalbakken met zakjesdispenser op strategische plaatsen (betrekken bij plan prullenbakken)

Gemeente

Wijkraad

Gemeente Wijkraad Gemeente

Wijkraad

Wijkraad

Kernenbudget

Nvt

Nvt

Budgetten wijkraad voor aanschaf

2023

Q1 2023

2023 2023

Groen in de wijk.
Mensen vragen om meer kleur en hanging baskets.
Voor hanging baskets kiest de wijkraad voor doorgaande wegen zodat zoveel mogelijk wijkbewoners er plezier van hebben.

 • Afwachten wat uit de rondgang versterken groen komt.

 • Eventueel uit eigen middelen voor meer kleur in de wijk zorgen

 • Eventueel bloembollen poten in grasstroken

 • Bewoners uitdagen zelf iets aan groen in hun straat te doen incl. onderhoud bv hanging baskets

Gemeente Wijkraad

Wijkraad Wijkraad

Wijkraad

Gemeente/ bewoners

Gemeente/ bewoners

Gemeente/ bewoners

Gemeente Budgetten wijkraad

Budgetten wijkraad

Budgetten wijkraad/ fondsen/ eigen bijdrage inwoners

2023 2023

Q1 2023 2023Voorzieningen: Onderwerp

Actie

Door

Samenwerking

Dekking/budget

Planning

page5image3090074496page5image3090074800page5image3090075104page5image3090075408page5image3090075712page5image3090076016

Waterpunt voor honden Parkeiland

Gelet op de kosten dit combineren met algemeen tappunt bij de blokken bv.

 • Er is een wateraansluiting bij de grote vlonder voor de ijsclub

 • Kosten/baten analyse maken

 • Dekking zoeken binnen budget wijkraad

Wijkraad Wijkraad


Budget wijkraad Eenmalig:

Jaarlijks onderhoud Leefbaarheidsbudget

2023 2023

Verlichting bij honden uitlaatplaats Parkeiland

• Mogelijkheid bespreken ivm beleid

• Bij groen licht uitvoeren

Gemeente

Wijkraad

Kernenbudget

2023

2e Bankje honden uitlaatplaats Parkeiland
Pad van 1e deel naar 2e deel hondenveld

• Locatie bepalen • Offerte vragen

Gemeente Gemeente

Wijkraad Wijkraad

Leefbaarheidsbudget 2022
Kernenbudget

Q1 2023 Q1 2023

page5image3112203136page5image3112203440page5image3112203744page5image3112204048page5image3112204352page5image3112204656

Struiken in achterste deel verwijderen,
Grond egaliseren en gaten opvullen

• Regulier onderhoud

Gemeente

Wijkraad


2023

Meer prullenbakken (ook binnen de omheining)
In plaats van plastic poepzakjes, afbreekbare zakjes

• Meenemen in prullenbak plan

Wijkraad

Gemeente

Budgetten wijkraad

2023

Hogere boom in het midden, zodat er meer schaduw is in de zomermaanden

• Offerte vragen

Gemeente

Wijkraad

Kernenbudget

2023Verkeer:
Onderwerp Actie Door Samenwerking Dekking/budget Planning

page6image3089986976page6image3089987280page6image3089956080page6image3089956288page6image3089956592page6image3089956896

Diverse meldingen overlast Van Heemstraweg

• Geluidsoverlast verkeer bv aanhangers over drempel stuiteren.

• Snelheid

 • Klachten nader onderzoeken of dit van een klein groepje bewoners is.

 • Indien positief mogelijke opties bespreken met afdeling verkeer

Wijkraad

Wijkraad

Gebiedsregisseur

Gemeente

-

pm

2023

Ontbreken trottoir Wichard van Pontlaan / Hertog Karellaan.

• Stukje trottoir doortrekken langs lantarenpaal naar stoeprand

Gemeente

Wijkraad

Reguliere middelen

2023

Fietsers op voetpad Hertog Karellaan bij Point Rouge

• Bord plaatsen en/of pad aanpassen

Gemeente


Reguliere middelen

2023

Snelheid Hertog Karellaan

 • Smiley inzetten

 • Handhaving met laser

  gun

Gemeente Politie

Overleg wijkagent

Nvt

Q2 2023 Q2 2023

Oversteek Hertog Karellaan. Wordt als gevaarlijkste/ meest onduidelijke plek van de wijk ervaren. Kleine kinderen komen vanaf de brug en hebben voorrang. Krijgen het niet altijd. Haaientanden gelden niet om voetgangers voorrang te verlenen!!!

Situatie daarom risicovol voor iedereen

 • Zebrapad aan beide zijden van de

  oversteek

 • Drempel verhogen

Gemeente Gemeente

Wijkraad

Reguliere middelen

2023 2023


page7image3112805760 page7image3112831456 page7image3112831824 page7image3112832128 page7image3112832432 page7image3112832800

Onderwerp Actie Door Samenwerking Dekking/budget Planning

Snelheid Wichard van Pontlaan (deel 4e poot)

 • Smiley inzetten

 • Handhaving met laser

  gun

Gemeente Politie

Overleg wijkagent


Q2 2023 Q2 2023

Parkeerplaats Hogeweg thv Van der Valk. Inrit maken naar Jip en Jannekelaan zodat verkeer niet alleen over de Jip en Jannekelaan rijdt

 • Draagvlak bewoners onderzoeken.

 • Daarna eventueel uitvoeren

Wijkraad Gemeente


Nvt

2023 2023/2024

Fietspad kruising Heer Balderikstraat/ Bisschop Ludgerstraat

• Veiliger maken

Gemeente

Wijkraad

Reguliere middelen

2023

Fietsroute Fiep Westendorpplein Veiliger maken

• Bekijken als alle bouwwerkzaamheden afgerond zijn.

Wijkraad

Gemeente

-

2024

Sociaal:
Onderwerp Actie Door Samenwerking Budget Planning

page7image3005137968page7image3005143776page7image3005125360page7image3005140864page7image3005123744page7image3005113024

Ontmoeting en contact

• Organiseren wijkactiviteiten zoals Sint-Maarten en Waluwe dag

Wijkraad

Welzijn Bommelerwaard Verenigingen

Leefbaarheidsbudget

Jaarlijks

Ontmoeting en contact

• Stimuleren buurtactiviteiten

Wijkraad

Welzijn Bommelerwaard/ bewoners

Leefbaarheidsbudget Fondsen

Q2 2023Veiligheid en overlast:
Onderwerp Actie Door Samenwerking Budget Planning

page8image3093063040page8image3093063344page8image3093063648page8image3093063952page8image3093064256page8image3093085392

Buurtpreventie

 • Veilige Buurt app promoten

 • Update bordjes entree wijk

Wijkraad Wijkraad

Politie

Leefbaarheids- budget

2023 en 2024 2023 en 2024

Algemeen

• Structureel overleg wijkagent

Wijkraad

Politie Gemeente

-

Doorlopend

Geluidhinder A2

• Haalbaarheid onderzoeken om lege ruimtes tussen de kantoren te vullen met groene wallen o.i.d.