Jaarverslag 2022


Activiteiten van de wijkraad in 2022:

Ook dit jaar hebben we weer  hanging-baskets kunnen  laten ophangen. We hebben de vaste straten uitgebreid met de Thijs de Torenwachterstraat. Deze keuze is om praktische redenen, maar ook omdat dit de plekken zijn waar de meeste bewoners er van kunnen genieten.

Aanschaf en bevestigen infoborden voor het aankondigen van wijkraadactiviteiten. Deze hangen op parkeiland en het parkeerterrein bij de Portage (tegenover de Jumbo)

De Visie van de wijkraad is opnieuw vastgesteld. De tekst is te vinden op de website onder “waar staat de wijkraad voor”. 

Opstellen van een gebiedsplan als meerjarenplan voor de wijk. Hiervoor is in het voorjaar een enquête gehouden in de wijk. Ook is hierin de enquête meegenomen die is afgenomen onder hondenbezitters.Het plan is aangekondigd in de kerstkaart waarop de bewoners via de website konden reageren. In januari zijn de reacties verwerkt en is het plan definitief gemaakt.

Op 19 maart en 17 september hebben we het schoonhouden van de wijk onder de aandacht gebracht door mee te doen met de Landelijke Opschoondag en WorldCleanup Day.

Op 16 juni hebben we meegelopen met een rondwandeling door de wijk op uitnodiging van Lisa Schenkels voor het project “versterken groen in de gemeente”.  Hierbij hebben we o.a suggesties aangedragen  die we hebben opgehaald uit de enquête.

Op 15 juli hebben we op het parkeiland de Waluwemiddag georganiseerd met sport en spelactiviteiten voor wijkbewoners. Bij de organisatie hebben we hulp gehad van de buurtsportcoach en team Spel& van Welzijn Bommelerwaard.

Op 23 juli hebben we ter gelegenheid van de Fiep-dag het startpunt van de fietsoptocht bij de Fiep-tunnel ondersteund.

Op 11 november hebben we het jaarlijks Sint Maartensfeest georganiseerd.

Overleg met Maria de Bijl van bezoekerscentrum De Grote Rivieren over de mogelijkheid van een bewustwordingsproject groen in de wijk

Contacten met de wijkagent over de incidenten in de wijk. In onze wijk spelen geen grote zaken die extra aandacht of zorg nodig hebben.

Deelname aan oriënterende bijeenkomsten voor het op te richten platform voor en door bewoners op "mijn buurtje".

Informatie verstrekt voor het opzetten van een sociale kaart van de Bommelerwaard door Welzijn Bommelerwaard.

Bezoek informatie-ochtend De Ring voorafgaand aan de tijdelijke huisvesting van asielzoekers.

Meegewerkt aan een onderzoek van Feline Blom naar de fysiek inrichting en sociale samenhang in de wijk.

Financiële bijdrage uit het projectenbudget voor de aanleg van de Skatebaan bij de sportvelden.

Overlast van de ganzen onder aandacht gebracht bij de gemeente.

Suggesties gedaan voor de keuze van namen voor enkele nieuw aan te leggen straten.

De wijkraad heeft tien maal vergaderd op het gemeentekantoor.

Communicatie met de wijkbewoners via FB-pagina en huis aan huis verspreid drukwerk.  In het voorjaar de enquête voor het gebiedsplan in de vorm van een paaskaart, in de zomer de aankondiging van de Waluwemiddag, in het najaar de aankondiging van het Sint Maartenfeest en tenslotte in december een kerstkaart met hierin een kort jaaroverzicht en aandacht voor het gebiedsplan.

We hebben afscheid genomen van een van de bestuursleden en meteen een vervanger gevonden. De wijkraad bestaat uit zes personen.